2.PNG

ĐÓNG GÓP

Hiện tại, Goodworks Ministries chưa cần nhận những khoản đóng góp . Chúng tôi rất biết ơn những lời cầu thay của quí vị khi chúng tôi sẽ nương cậy nơi năng quyền của Danh Chúa Giê-xu để thực hiện ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời (Công vụ 3:6).