2.PNG

ĐÓNG GÓP

CHÚNG TA DÂNG VÌ CHÚA ĐÃ BAN CHO TRƯỚC.​

Bạn có thể hỗ trợ Goodworks Charity trong việc bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời qua việc giúp đỡ tài chính.