2.PNG

ĐÓNG GÓP 1 TRIỆU

Thông tin của bạn đã được gửi tới chúng tôi. xin vui lòng nhấn vào nút "Donate" bên dưới để chuyển tới trang Paypal và bạn có thể tiến hành việc đóng góp qua tài khoản Paypal hoặc qua các loại thẻ tín dụng được chấp nhận. Chúng tôi vui mừng được đồng công với bạn để chinh phục tha nhân cho Đấng Christ! 

CHUYỂN KHOẢN

Bạn cũng có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản ngân hàng....