top of page
2.PNG
SỨ MẠNG

Qua những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho từng người (Ê-phê-sô 2:10), chúng ta sẽ tìm được mục đích và ý nghĩa cho cuộc đời mình, khi nhiều người sẽ biết và yêu mến Chúa Giê-xu, nhiều cuộc đời sẽ được phục hồi, và nhiều gia đình sẽ được hàn gắn.

bottom of page